Bezig met laden…

TRAINING - COACHING - ADVISERING

Ondersteuning van ontwikkeling van mensen, teams en organisaties

Privacyverklaring

Privacyverklaring Krijnen Change & Learning

Inleiding

Krijnen Change & Learning hecht veel waarde aan het zorgvuldig omgaan met mensen en hun persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij de privacy waarborgen en hoe wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

In de verklaring informeren wij u over de wijze waarop persoonsgegevens verzamelen, voor welk doel en hoe daarmee wordt omgegaan.

Als Verwerkingsverantwoordelijke beschikt Krijnen Change & Learning over een gegevensverwerkingsadministratie. Deze privacyverklaring is een samenvatting van de belangrijkste aspecten. Deze privacyverklaring wordt regelmatig geactualiseerd. Zowel medewerkers als freelancers en onderaannemers van Krijnen Change & Learning zijn gehouden aan deze privacyverklaring. In sommige gevallen treedt Krijnen Change & Learning ook op in de Verwerkersrol. In dat geval is er sprake van een zogenaamde verwerkersovereenkomst waarin de privacy is geregeld.

Toepassingsgebied

Deze verklaring geldt voor alle personen van wie Krijnen Change & Learning persoonsgegevens verwerkt, waaronder (potentiële) kandidaten en deelnemers, ontvangers van nieuwsbrieven en/of commerciële e-mails en personen die voor informatie of andere redenen contact opnemen met Krijnen Change & Learning.

Type gegevens en wijze van omgaan met gegevens

Krijnen Change & Learning verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan haar heeft verstrekt. Het gaat hierbij afhankelijk van het doel om NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, functie, naam en adres werkgever, vooropleiding en eventueel rapporten van eerder uitgevoerde testen als u daarvoor toestemming heeft gegeven en deze nog betrouwbaar en relevant zijn.

Krijnen Change & Learning informeert u over hoe en voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Krijnen Change & Learning informeert kandidaten en deelnemers, potentiële klanten en geïnteresseerden over hun rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Krijnen Change & Learning worden verwerkt. Persoonsgegevens worden niet meer en niet  langer verwerkt dan noodzakelijk.

Persoonsgegevens worden alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking is gebaseerd op één van de in de AVG genoemde grondslagen.

Krijnen Change & Learning treft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 Doeleinden

Krijnen Change & Learning gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het uitvoeren van een overeenkomst tot het leveren van diensten, zoals coaching, serious gaming, assessment, advies of training.
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
  • Administratieve taken samenhangend met de geleverde diensten, zoals opdrachtbevestigingen en facturen.
  • Het informeren van (potentiële) klanten en belangstellenden over diensten en producten en ontwikkelingen.
  • Het uitvoeren en analyseren van tevredenheidsonderzoeken bij deelnemers, kandidaten en klanten.

Rechtsgronden

Krijnen Change & Learning verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  • Toestemming.
  • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst.
  • Wettelijke verplichting.

Bewaartermijn en beveiliging

Administratieve en financiële gegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijn. NAW-gegevens en e-mailadressen bewaren wij voor commerciële doeleinden, zolang u dat toestaat en alleen na uw schriftelijke toestemming.

Persoonsgegevens samenhangend met de uitvoering van opdrachten bewaren wij afhankelijk van type opdracht 6 maanden tot 2 jaar na het beëindigen van een opdracht. Kandidaten en opdrachtgevers worden hierover geïnformeerd.

Beveiliging van gegevens

Krijnen Change & Learning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Opslag van gegevens vindt plaats in een beveiligde omgeving. De website van Krijnen Change & Learning maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Website

Op diverse pagina’s van de website wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen, bijvoorbeeld wanneer u met ons in contact wilt komen of informatie aanvraagt. Verwerkingen verrichten we uitsluitend met uw toestemming, waarbij u deze te allen tijde ook weer kunt intrekken. Op de website wordt mogelijk gebruik gemaakt van cookies.

U kunt cookies voor alle sites uitzetten via uw browser. Op de website van Krijnen Change & Learning wordt er uitsluitend gebruik gemaakt van analytische en functionele cookies (zie ook: Cookies).

Verwerking van uw gegevens op de Krijnen Change & Learning website

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om zo gericht mogelijk met u te communiceren. We kunnen gegevens die op onze websites zijn ingevoerd ook gebruiken om per e-mail informatie over andere diensten van Krijnen Change & Learning aan u te verzenden, op voorwaarde dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kunt u op elk moment weer intrekken.

Verwerkers

Krijnen Change & Learning kan voor een aantal diensten, dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens verwerken. Krijnen Change & Learning sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Krijnen Change & Learning maakt bijvoorbeeld gebruik van de diensten van testleveranciers, een financiële dienstverlener, een web- en hostingpartij en een ICT-leverancier.

Rechten van betrokkenen

Als eigenaar van persoonsgegevens heeft u het recht op een opgave van de persoonsgegevens die wij van u beheren en verwerken. Tevens heeft u het recht om correctie aan te vragen, het recht om alle persoonsgegevens te laten verwijderen of over te laten dragen. U kunt daarvoor een verzoek bij ons indienen, waarop wij binnen 2 weken zullen reageren.

Contactgegevens

Krijnen Change & Learning is gevestigd in Wagenberg. Voor vragen over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop Krijnen Change & Learning uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via bk@change-and-learning.com. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan vernemen we dit graag van u.

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht.

Indien u een vraag, verzoek of klacht hebt, kunt u contact met ons opnemen via bk@change-and-learning.com of via onderstaand adres:

Krijnen Change & Learning
Dorpsstraat 3
4845 cc Wagenberg
Email: bk@change-and-learning.com

U ontvangt uiterlijk binnen 2 weken schriftelijk antwoord.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevensp.nl) vindt u hiervoor een ingang. Wij adviseren u echter eerst met ons contact op te nemen, zodat klachten direct behandeld en opgelost kunnen worden. Mocht u desondanks vinden dat uw klacht onvoldoende is behandeld en opgelost, dat staat de weg naar de Autoriteit Persoonsgegevens altijd open.

Wijzigingen

Krijnen Change & Learning behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

Teug naar HOME